Reklamácia

Reklamačné podmienky

1. Podľa § 619 zákona č. 40/1964 /Občianský zákonník/ Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Ak zistíte chybu výrobku počas záručnej doby, máte právo na reklamáciu.

- K reklamácii je potrebné vypísať  reklamačný protokol a predkladať len vyčistený tovar.

- Priložte kópiu dokladu o kúpe - faktúru, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

- Do reklamačného protokolu popíšte chybu tovaru.

- V prípade, že reklamácia bude uznaná ako opodstatnená a bude vyriešená vrátením sumy, uveďte vaše číslo účtu (IBAN).

- Uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail.

3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 

4. Chyby tovaru

-Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť vec za nový kus, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

-Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, no kupujúci však nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb.

5.Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru za nový tovar

c) vrátením kúpnej ceny tovaru

d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

7. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomné vyrozumenie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané spolu s vybavenou reklamáciou v listinnej podobe, prípadne e-mailom v prípade vyriešenia reklamácie vrátením sumy.

8. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia.

9. Predajca je povinný uhradiť spotrebiteľovi aj nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne reklamácií, kontaktujte náš tím e-mailom na obchod@hitatrasshop.sk.

Adresa pre reklamáciu tovaru:

MNC s.r.o.
Kežmarská 988/15
058 01 Poprad

tel.: +421902866100