Vrátenie tovaru

 

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Formulár na stiahnutie : Odstúpenie od zmluvy

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru. Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. môže spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči /napr. mailom./. Podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. je spotrebiteľ povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Lehota podľa predchádzajúcej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu, kam kupujúci požaduje odoslať vrátenú čiastku. Pre urýchlenie komunikácie aj telefonický kontakt, resp. e-mail. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy spotrebiteľ doručí predávajúcemu tovar spolu s pôvodným príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie v originálnom obale. Tovar odporúčame posielať doporučene, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Vrátenie sumy bude vybavené v zákonnej lehote do 14 kalendárnych dní od prevzatia vráteného tovaru predávajúcim. Na informovanie kupujúceho o prevzatí vráteného tovaru predávajúcim slúžia systémy prepravnej spoločnosti, ktorú si kupujúci zvolil pri odosielaní vráteného tovaru. Predávajúci nie je povinný informovať kupujúceho o prevzatí balíka.

Tovar zašlite najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť kompletný, neporušený, v originálnom obale, aj s príslušenstvom, schopný ďalšieho predaja a s originálnym dokladom o kúpe. 

Priložte formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý musí obsahovať:

   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

   - Číslo účtu (IBAN), kam vám budú peniaze vrátené,

   - Číslo faktúry / číslo objednávky,

   - Váš podpis a dátum.

Kupujúci nemá nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (šitie na výšku / veľkosť).

Adresa pre vrátenie tovaru:

MNC, s.r.o.
Kežmarská  988/15

058 01 Poprad

tel.+ 421 902 866 100